Praktiline Photoshopi kasutamine  
Pilditöötlus
Kollaaž
Ülesanded


Ainekava

1 ÕPPEAINE NIMETUS (eesti keeles) Arvutiõpe 2
2 ÕPPEAINE NIMETUS (inglise keeles) PC Computer Study 2
3 MAHT 4 AP - 104 ak t.
4 ÕPPEJÕUD/ kvalifikatsioon Agur Kruusing, magister
5 ÕPPEAINE ÜLDEESMÄRGID - Anda laiapõhjalised teadmised rastergraafika programmi
Adobe Photoshop kasutamine kohta.
- Luua terviklik ettekujutus digitaalsest pilditöötlusest.
- Anda vajalikud teoreetilised teadmised sõnavarast ja
tehnikatest.
- Tagada küllaldane ettevalmistus iseseisvaks loominguliseks
tegevuseks.
6 ÕPPEAINE ÕPIVÄLJUNDID / ÕPITULEMUSED - Kursuse läbinud üliõpilane oskab kasutada programmi oma
tööde visualiseerimiseks, kavandite loomiseks, illustreerimiseks
jne.
7 ÕPPEAINE VORM Vebipõhine õpe ja praktiline töö.
8 ISESEISEV TÖÖ - Iseseisva töö ülesanded annab õppejõud vastavalt üliõpilase
tasemele ja lähtuvalt üliõpilase erialastest vajadustest. Juhendiks on õppejõu poolt koostatud e-õppe programm ja teooriatundides omandatud teadmised.
9 HINDAMISVIISID Õppeaine lõppeb Arvestusega
10 HINDAMISE TOIMUMISE AEG Arvestus toimub kokkuleppel õppejõu ja üliõpilaste vahel.
11 HINDAMISKRITEERIUMID Esmane kriteerium on programmi tundmine ja oskus teostada
selle abil ette antud ülesandeid. Vormi puhul on oluline
korrektsus ja täpsus.
12 KOHUSTUSLIKUD JA
SOOVITUSLIKUD
ÕPPEMATERJALID
Õppejõu poolt ettevalmistatud E kursus. Vabal valihul, lähtuvalt üliõpilase erialast, internetis leiduvad õpetused.
13 TÄIENDAV INFO Internetipõhine suhtlus üliõpilase ja õppejõu vahel toimub email teel või võimaluse korral Skypi kaudu kindlaksmääratud aegadel.